Foto: UHH/Ohme

I. Institut für Theoret. Physik

Kontakt

Dr. Georg Rohringer
I. Institut für Theoretische Physik
Notkestraße 9, Raum 4030
22607 Hamburg